PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van ASV Advendo, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342377 ASV Advendo .Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ASV Advendo verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  ASV Advendo verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 

A.  lidmaatschap heeft bij de vereniging

B.  alle leden die ingeschreven staan bij de KNGU

C. een korting op de  Rotterdam pas aanvraagt of Jeugd Sport Fonds aanvraagt 

D. zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van ASV Advendo

E. een aankoop doet van een turnpakje/turnbroekje via ASV Advendo

F. via het contactformulier op de website contact met ASV Advendo opneemt;

 

1.2  ASV Advendo verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

A. naam

B. adres

C. woonplaats

D. telefoonnummer

E. geboortedatum

F. geboorteplaats

G. geslacht

H. bankrekeningnummer

G. emailadres

I.  naam van de school

 

1.3 ASV Advendo kan deze gegevens gebruiken om (het doel): 

A. het lidmaatschap aan te maken en uit te voeren

B. contact met u op te nemen of te onderhouden

C. de website te optimaliseren

D. nieuwsbrieven te verzenden

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Anja van Roon via anjavanroon@asv-advendo.nl voor:

A.  meer informatie over de wijze waarop ASV Avendo persoonsgegevens verwerkt;

B.  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

C.  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ASV Advendo.

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1  ASV Advendo zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 ASV Advendo zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om 

uw gegevens te beveiligen.

 

4.  DERDEN

4.1  Behoudens partijen genoemd in artikel

4.2 zal ASV Advendo  u gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u / je daarvoor uw / je uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of ASV Advendo daartoe verplicht is  op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

4.2  ASV Advendo verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

A. de KNGU

B. bij aanvraag Jeugd Sport Fonds

C. bij aanvraag korting Rotterdam Pas

 

5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 

5.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen